look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt „Aktywni 30 +” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 01.08.2020 r. do 31.03.2022 r. na poniższych obszarach województwa małopolskiego:

POWIATY:

Wielicki

Suski

Miasto Tarnów

Wadowicki

Brzeski

Gorlicki

Chrzanowski

Nowosądecki

Tatrzański

Dąbrowski

Nowotarski

Proszowicki

Oświęcimski

Tarnowski

Limanowski

Olkuski.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 156 osób(min.94 kobiet)w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy biernych i bezrobotnych, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet zamieszkałych w rozum Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokości stopy bezrobocia przekraczającej średnia dla Województwa Małopolskiego osiągnięty poprzez realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizującego prowadzącego do podjęcia zatrudniania przez min.71 os.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie obejmujące min.2 narzędzia aktywizacyjne(poza IPD) dobrane indywidualnie do jego potrzeb.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49(nie należący do grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)mogą korzystać z form wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji lub kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji Uczestnika Projektu lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie szkoleniowe w Projekcie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Każdy z Uczestników Projektu otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby. Dostęp do realizowanych w projekcie zadań jest niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznawanie
Wsparcie oferowane będzie zgodne z potencjałem i możliwościami Uczestników Projektu, a także potrzebami rynku pracy(specyfika wewnątrzregionalna)

Projektodawca zakłada elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby Uczestników Projektu, jego sytuację osobistą, zewnętrzne uwarunkowania mających wpływ na przebieg realizacji ścieżki aktywizacji zawodowej IPD stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania UP do kolejnych form wsparcia.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

1

Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu poprzez opracowanie lub aktualizację IPD

OBLIGATORYJNA FORMA WSPARCIA UP
156 Uczestników projektu


WARUNEK UKOŃCZENIA:100%obecności na zajęciach, określenie IPD


WYMIAR: 3 indywidualne spotkania po 2 godziny zegarowe


ZAKRES:
-informacje dotyczące rynku pracy, działań oferowanych w projekcie,celów i założeń IPD
-identyfikacji potrzeb i potencjału UP
-wyznaczenia celów zawodowych
-wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
-zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych(tematyki szkoleń)


Efektem przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP będzie opracowanie IPD w formie
dwustronnych ustaleń pomiędzy UP a doradcą zawodowym IPD sporządzone w formie pisemnej, zaakceptowany przez UP.

 

UP UZYSKA: zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP).

2

Pośrednictwo pracy

156 Uczestników Projektu


WARUNEK PRZYSTĄPIENIA:IPD


WARUNEK UKOŃCZENIA:100% obecności na zajęciach.

 

WYMIAR: 4 indywidualne spotkania po 2 godziny zegarowe

 

 ZAKRES:
-Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej współpracy pomiędzy pośrednikiem pracy a UP ukierunkowana na rozwiązania indywidualnych
problemów UP związanych z poszukiwaniem zatrudnienia
-Zadanie będzie kłaść nacisk na rozwój u UP umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie poszukiwania pracy
-Udzieleniu pomocy UP w znalezieniu zatrudnienia, pozyskiwaniu przez pośrednika pracy ofert pracy, informowaniu UP o aktualnej sytuacji i
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami, udostępnianiu pracodawcom poszukującym pracowników informacji o UP pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia, opracowanie CV i listu motywacyjnego pod konkretną ofertę pracy. Pośrednik pracy będzie monitorować aktywność UP w poszukiwaniu pracy

-Metody pracy z UP m.in. wywiad, konsultacje tematyczne, ankiety
W wyniku pośrednictwa pracy UP uzyska min.2 oferty pracy i odbędzie min.1 rozmowę kwalifikacyjną. Pośrednik będzie przedstawiać UP tylko
takie oferty pracy, które nie dyskryminują kandydatów na pracowników ze względu m.in. na płeć czy niepełnosprawność.

UP UZYSKA: zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP)

3

Warsztaty efektywnego poszukiwania pracy

109 Uczestników Projektu

WARUNEK PRZYSTĄPIENIA:IPD[zdiagnozowane deficyty w zakresie poszukiwania pracy na podstawie decyzji doradcy zawodowego]

WARUNEK UKOŃCZENIA:min.80% obecności na zajęciach.

WYMIAR: średnio 4 spotkania grupowe po 3h

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Metody poszukiwania pracy-1h

-Znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej-2h

-Asertywność w poszukiwaniu pracy-2h

-Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych-2h

-Przebieg procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej-2h

-Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą-2h

-Najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej(omówienie pytań)-1h

Metody kształcenia aktywizujące UP: dyskusja grupowa, praca w podgrupach z elementami późniejszej prezentacji, ćwiczenie umiejętności poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem, scenki. W ramach zajęć położony nacisk na poszukiwanie twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami.

UP uzyskają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji, który zawierać będzie informacje na temat uzyskanych przez UP efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

UP UZYSKA: zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP)

4

Poradnictwo psychologiczne

78 Uczestników Projektu

WARUNEK PRZYSTĄPIENIA:IPD[zdiagnozowana w IPD potrzebie udziału w poradnictwie psychologicznym na podstawie decyzji doradcy zawodowego]

WARUNEK UKOŃCZENIA:100%obecności na zajęciach

WYMIAR: średnio 2 spotkania indywidualne po 2 godziny zegarowe

ZAKRES:

-Dokładny zakres zagadnień poruszanych podczas poradnictwa będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami i problemami każdego z UP

-Spotkania z psychologiem obejmować będą m.in. omówienie problemów psychologicznych/emocjonalnych UP związanych z brakiem pracy/

utrudniających rozwiązanie problemu zawodowego (identyfikacja z wykorzystaniem m.in.testów psychologicznych),poprawa motywacji UP do

działania i zwiększenie wiary we własne możliwości, sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 

UP UZYSKA: zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP)

5

Szkolenia zawodowe

156 Uczestników Projektu

13 grup średnio po 12 osób

WARUNEK PRZYSTĄPIENIA:IPD[zdiagnozowane deficyty kwalifikacji /kompetencji na podstawie decyzji doradcy]

WARUNEK UKOŃCZENIA:min.80%obecności na zajęciach.

WYMIAR:śr.80h/UP=10 spotkań grupowych po 8h(max.5 dni w tyg.).Zajęcia w trybie dziennym(pon-pt).W trakcie zajęć regularne przerwy(min.15 minut na 2 h zegarowe zajęć + jedna przerwa min.45 minut).

ZAKRES:

-Celem podniesienie/aktualizacja/zdobycie nowych kwalifikacji/kompetencji przez UP

-Szkolenia dopasowane do poziomu UP-na początku szkolenia test sprawdzający wyjściowy poziom kwalifikacji/kompetencji rozwijanych w trakcie

szkolenia, który umożliwi dostosowanie do nich programu szkolenia i wykorzystanych metod nauczania

TEMATYKA SZKOLENIA:

*określona na etapie realizacji Projektu tj. po opracowaniu/aktualizacji IPD dla każdego UP

*zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy i potencjałem UP określonym w IPD

UP UZYSKA: certyfikat/zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje/kompetencje, stypendium szkoleniowe, podręcznik, pendrive z materiałami szkoleniowymi ,catering, zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP)

6

Staże zawodowe

156 Uczestników Projektu

WARUNKI ROZPOCZĘCIA: IPD[zdiagnozowany deficyt doświadczenia zawodowego na podstawie decyzji doradcy zawodowego]+brak przeciwwskazań

lekarskich do rozpoczęcia stażu

WARUNKI UKOŃCZENIA :pozytywna ocena stażu + uzyskanie zaświadczenia o odbyciu stażu

MIEJSCE: pracodawcy na terenie Województwa Małopolskiego

WYMIAR: 3 miesiące

ZAKRES: Celem zadania jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Staż powiązany tematycznie z odbytym przez UP szkoleniem.

UP UZYSKA: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskiego przed stażem, zwrot kosztów dojazdu(dla 55% UP).

 

 

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja Projektu  przyczyni się do osiągnięcia trwałych i mierzalnych rezultatów dzięki zrealizowaniu założonych przez Beneficjenta wartości wskaźników rezultatów tj.

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na min. poziomie 71os.;

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na min. poziomie 93os.

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

  

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 1 969 762,70 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 674 298, 29 zł