look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Dla kogo

GD:156 os.(min.94K/62M)w wieku 30 lat i więcej(od dnia 30 urodzin)pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
-min.24 os.powyżej 50 r.ż.
-min.19 os.długotrwale bezrobotne
-min.10 OzN
-min.62 os.o niskich kwalifikacjach
-min.94 K
-bezrobotni M w wieku 30-49 lat(nie należące do ww.grup,których sytuacja na RP jest najtrudniejsza)-8os. tj.nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w P
100% GD=94 os.bierne zawod.(60% UP)+62 os.bezrobotne o ww. cechach.GD zg.z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020 i Regulaminem konkursu.WN zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społ.realizowanych w ramach osi 9 RPO WM 2014-2020 o ile spełniają przesłanki określone w kryteriach wyboru P i GD
P skierowany do 156 os.fizycznych mieszkających w rozumieniu KC na terenie WM wyłącznie na obszarze powiatów,w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla WM
tj.pow.:suski,wielicki,m.Tarnów,wadowicki,brzeski,gorlicki,nowotarski,proszowicki,oświęcimski,tarnowski,limanowski,olkuski,chrzanowski,nowosądecki,tatrzański,d
P przewiduje wsparcie 24 os.zamieszkałych na obszarach miast średnich tj.Andrychów,Brzesko,Chrzanów,Gorlice,Limanowa,Nowy
Targ,Olkusz,Oświęcim,Tarnów,Trzebinia,Wadowice,Wieliczka,Zakopane.Min.5% UP pochodzi z obszarów objętych rewitalizacją na obszarze Miasta
Nowy Targ

DEFINICJE

Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

osoby bierne zawodowo

osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

 

 

 

 

osoby bezrobotne

osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności

Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnym

 

 

 

 

 

osoby długotrwale bezrobotne

osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

 

 

 

osoby o niskich kwalifikacjach 

osobę posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 

osoby z niepełnosprawnościami

osobę z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020